Általános fogalmak


Hiteles fordítás: Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet hitelesítési záradékkal tanúsítja. Ezeket a fordításokat az eredeti dokumentummal összefűzik és pecséttel látják el, vagy az adott nyelven írt záradékot fűznek hozzá és azt aláírva, pecséttel hitelesítik.

Fordítóiroda: Olyan fordítási és ehhez kapcsolódó tevékenységet végző gazdasági társaság, amely a megrendelők számára lehetővé teszi az írásbeli, illetve szóbeli kommunikációt, hozzáadott érték nyújtásával: a forrásszöveget előkészíti a fordításra, a kész fordítást minőségellenőrzésnek veti alá, és elvégzi a szövegszerkesztési, kiadvány-szerkesztési és archiválási munkákat is.

Fordító: Olyan, fordítási szolgáltatást nyújtó személy, aki rendelkezik az ehhez szükséges általános és szakirányú végzettséggel, illetve az adott szakterületen megfelelő fordítói kompetenciával.

Fordítási tevékenység:  Valamely szöveg forrásnyelvről célnyelvre történő írásbeli lefordítása.

Fordítás: írott szöveg átalakítása (a forrásnyelvről) írott formában egy másik nyelvre (a célnyelvre) ugyanannak a jelentésnek a kifejezése érdekében.

Fordítási folyamat: A forrásnyelvi szöveg adaptálása, előzetes és utólagos szerkesztése, vagy lokalizálása egy olyan célnyelvi szöveg elkészítése érdekében, amely eleget tesz meghatározott céljának.

Aktív („A”) nyelv: A tolmács anyanyelve (vagy az anyanyelvvel szigorúan megegyező másik nyelv), amelyre a tolmács más nyelvekről fordít, szimultán, illetve konszekutív tolmácsolás formájában.

Aktív („B”) nyelv: Az a nyelv, amely a tolmácsnak nem anyanyelve, de azt tökéletesen beszéli, és amelyre egy vagy több más nyelvről fordít.

Passzív („C”) nyelv: Az(ok) a nyelv(ek), amelye(ke)t a tolmács tökéletesen megért, és amely(ek)ről az aktív nyelvre fordít.

Forrásnyelv: Az a nyelv, amelyen a fordítandó forrásnyelvi szöveget megalkották.

Forrásnyelvi szöveg: A lefordítandó szöveg.

Célnyelv: Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget le kell fordítani.

Célnyelvi szöveg: A fordítási tevékenység eredménye (a lefordított szöveg, vagyis maga a fordítás).

Lokalizáció: A forrásnyelvi dokumentáció adaptálása, figyelembe véve a végfelhasználói piac sajátosságait.

Szószedet-összeállítás: A forrásnyelvi szövegben található, a szakterület sajátos kifejezéseinek fordítását tartalmazó, lehetőleg a megrendelővel egyeztetett összeállítás, a következetes szóhasználat biztosítása érdekében.

Formai ellenőrzés: Egy fordítás „külalakjának” és a szöveg teljességének ellenőrzése.

Revízió: Az elütési és helyesírási hibák, a hibásan leírt számok, nevek és mértékegységek, valamint az értelmetlen mondatok és helytelen szakkifejezések javítása a célszövegben.

Lektorálás: A fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

Nyomdakész fordítás: Szakmailag és nyelvileg lektorált fordítás, amelyet tördelés után korrektúráztak.

Kiegészítő szolgáltatások: Azok a szolgáltatások, amelyeket a fordítóiroda a fordítási tevékenységen felül nyújt. Ezen szolgáltatások közé tartozik például: a forrásszöveg előkészítése, az ellenőrzés (lektorálás), a kiadványszerkesztés, az előzetes és utólagos szerkesztés, a szószedet összeállítás, az archiválás, a minőségbiztosítás stb.

2017-07-25T10:08:54+00:00